«Ախթամար» լեգենդը՝ սառույցի վրա կներկայացվի բոլորովին թարմ շնչով

«Ախթամար» լեգենդը՝ սառույցի վրա կներկայացվի բոլորովին թարմ շնչով

Նոյեմբերի 25-ինԿ. ԴեմիրճյանիանվանմարզահամերգայինհամալիրումկկայանաԵվգենիՊլուշչենկոյի «KINGS ON ICE» Սառույցիարքաներըսառցեշոուինործրագրիհամաշխարհայինպրեմիերան, որիմասնէկազմելուսիրոմասին «Ախթամար» լեգենդիյուրօրինակներկայացում- մյուզիքլըսառույցիվրա: Ներկայացմանառաջինհատվածումհանդիսատեսըկվայելիհանրահայտմարզիկների՝օլիմպիականչեմպիոնների, աշխարհիառաջնություններիհաղթողների, սառցեբեմերիաստղերիանհատականկատարումները: ԵվգենիՊլյուշչենկոյիհամարմասնակիցներիընտրությանչափանիշէեղելոչմիայննրանցտեխնիկականվարպետությանբարձրմակարդակը, այլեւմարզիկներիանգերազանցելիարտիստիզմը: Մարզիկներիդասականկատարումներիևյուրօրինակհամարներիհամադրումըխոստանումենտպավորություններիանկրկնելիելեւէջներինչպեսգեղասահքիավանդականդպրոցի, այնպեսէլ՝նորարարականլուծումներիևվառտպավորություններիսիրահարներիհամար: Երկրորդհատվածնառանձնահատուկնվերկլինիհայհանդիսատեսիհամար: Առաջինանգամպատմությանմեջմարզահամերգայինդահլիճիընդարձակտարածությանմեջկկենդանանահայկականհնագույն «Ախթամար» լեգենդը: Լեգենդարգեղասահորդներըկվերափոխվենազգայինլեգենդի, հայժողովրդիմշակութայինժառանգությանհերոսների: ՀատուկայսներկայացմանհամարգրվածերաժշտությունըկկատարենՀայաստանիլավագույներաժիշտները: Հսկայականտեսաէկրանը, բարձրտեխնոլոգիականհատուկէֆեկտները, ջուրնուկրակըկդառնաներեւակայությունըցնցողդեկորացիաներ, որտեղկծավալվիսիրոդրամատիկ, բայցլուսավորպատմությունը:

Նշենք, որԵրեւանումկայանալիքսառցեշոուիհեդլայներներնենԵվգենիՊլյուշենկոնևԻրինաՍլուցկայան: Վերջինսռուսգեղասահորդուհիէ, 2002 թվականիօլիմպիականխաղերիարծաթեմրցանակակիր, 2006 թվականիօլիմպիականխաղերիբրոնզեմրցանակակիր, աշխարհիկրկնակիչեմպիոն (2002, 2005), պատմությանմեջԵվրոպայիառաջինյոթակիչեմպիոնմենասահորդուհի (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), Գրան-Պրիիեզրափակչիքառակիհաղթող (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005): Ռուսաստանիսպորտիվաստակավորվարպետէ: Ունի 40 ոսկե, 21 արծաթե, 18 բրոնզեմեդալներ:

«ԻնձշատհաճելիէկրկինլինելՀայաստանումայսանգամձերերկրին, մշակույթին, պատմությանըծանոթանալունպատակով: Հայաստանումկայանալուէմեծպրեմիերա՝ «Ախթամար» լեգենդիսառցեներկայացում-մյուզիքլը: Ինձհամարմեծպատասխանատվությունևպատիվէլինելայսմյուզիքլիգլխավորդերում: ԵսխաղալուեմԱնահիտաստվածուհուդերը, ևինձհամարայսդերըշատհոգեհարազատէ: ԵսհիացածեմԵրևանիԱրարատկոնյակիգործարանով: Արարատըհայիպատմությանվեհություննուանզուգականդեմքնէ, ևԱրարատանունըկրողկոնյակիգործարաննէլշարունակումէպատմությանլավագույնավանդույթներըՄեծպրոֆեսիոնալթիմէաշխատումայսներկայացմանվրա: Երբինձդերառաջարկեցինայսմյուզիքլումևասացին, թեումպետքէմարմնամավորեմ, սցենարինծանոթանալուցհետո «Ախթամար» լեգենդնինձշատհուզեց: Եսմիքանիանգամկարդացիլեգենդըևառանցվարանելուհամաձայնեցիխաղալներկայացմանմեջ»,- շոուիպրեմիերայիննվիրվածասուլիսիընթացքումասացԻրինաՍլուցկայան:

Սլուցկայանփաստեց, որհասցրելէայցելելբազմաթիվթանգարաններ, պատմամշակութայինվայրեր, ամբողջովինընկղմվելՀայաստանիպատմության, մշակույթիմեջ՝իրդերնառավելլավմարմնավորելուհամար: «Ինձառանձնահատուկգրավումէհայկականմշակույթնումերօրերիհայկականկոլորիտը: Եսշրջումեմտարբերպատմականվայրերով, քայլումԵրեւանիփողոցերով, որպեսզիավելիլավճանաչեմհայիկերպարնուկարողանամմերներկայացում-մյուզիքլիհամաշխարհայինպրեմիերայիօրըճիշտմատուցելԱնահիտիկերպարըհայհանդիսատեսին»,- ասացնա:

Նշենք, որ «Ախթամար» ներկայացում-մյուզիքլըերեւանյանպրեմիերայիցհետոկներկայացվինաեւաշխարհում: Միջոցառմանգլխավորհովանավորնէլեգենդար« ԱՐԱՐԱՏ» կոնյակը։

01.08.2018