ԻրինաՍլուցկայա«Սրիկաներինավելիշատեմսիրում». սահադաշտիլեգենդՍլուցկայայիխոստովանությունըԵրևանում

ԻրինաՍլուցկայա«Սրիկաներինավելիշատեմսիրում». սահադաշտիլեգենդՍլուցկայայիխոստովանությունըԵրևանում

ՍահադաշտիհամաշխարհայինլեգենդԻրինաՍլուցկայանԵրևանումլրագրողներիհետզրույցիընթացքումանսովորխոստովանությունէարել։

ԵՐԵՎԱՆ, 31 հուլիսի – Sputnik. Օլիմպիականխաղերիդափնեկիր, աշխարհիկրկնակիչեմպիոն, Եվրոպայիյոթակիչեմպիոն, գեղասահորդուհիԻրինաՍլուցկայաննախընտրումէ «վատ» դերերխաղալ։ԱյսմասինայսօրԵրևանումկայացածմամուլիասուլիսիժամանակասացնա։

«Եստարբերդերերեմկատարել, սակայնամենաշատըսրիկաներինեմսիրում։Դրականհերոսներիդերերը, կրակների, լույսիդերըշատկանանցէբնորոշ։Եսանցելեմսիրահարվածության, սիրոփուլերը, եսմայրեմուհասկանումեմ` ինչպեսխաղալնրանց», – ասացՍլուցկայան` պատասխանելովնախընտրելիկերպարներիմասինհարցին։

ԻրինաՍլուցկայա
© SPUTNIK / ASATUR YESAYANTS
Ա՜խ, եթեգրելուտաղանդունենայի. ռուսգեղասահորդուհիՍլուցկայան` Հայաստանիմասին

Ընդհանուրառմամբգեղասահորդուհիննախընտրելիդերերչունի։ԿերպարանափոխվելուհամաձայնությունտալուառաջՍլուցկայանմտորումէ` արդյո՞քայսկամայնդերըհամապատասխանումէիրեն։

«Եսպետքէսիրեմ, հասկանամ, զգամ։Թատերականբեմնուրիշէ, սառույցնայլտարերքէ։Յուրաքանչյուրբեմադրությունիցհետոդուորպեսմասնագետմիաստիճանավելիբարձրեսդառնում։Եթեհասկանումեմ, որկարողեմ, ուզումեմ, զգացելեմ` կատարումեմդերը», – ասացՍլուցկայան։

31.07.2018