ԻրինաՍլուցկայա. ՑանկանումեմավելիշատբանիմանալՀայաստանիուհայերիանցածճանապարհիմասին

ԻրինաՍլուցկայա. ՑանկանումեմավելիշատբանիմանալՀայաստանիուհայերիանցածճանապարհիմասին

Ինձառանձնահատուկգրավումէհայկականմշակույթնուկոլորիտը: ԱյսօրերինամբողջովինընկղմվելեմՀայաստանիպատմությանումշակույթիմեջ:

Այսմասինլրագրողներիհետզրույցումասացգեղասահքիօլիմպիականփոխչեմպիոն, օլիմպիականբրոնզեմեդալակիր, աշխարհիկրկնակիուԵվրոպայի 7-ակիչեմպիոնԻրինաՍլուցկայան, որնայսօրերինգտնվումէԵրեւանում:

ՍաանվանիգեղասահորդուհուառաջինայցըչէՀայաստան: ԱյսանգամնաՀայաստանումէերկրումշրջելուուհայկականմշակույթինծանոթանալուհամար:

Նոյեմբերի 25-ինԿարենԴեմիրճյանիանվանմարզահամերգայինհամալիրումտեղիկունենա «Ախթամար» լեգենդիներկայացում-մյուզիքլըսառույցիվրա, իսկգլխավորդերումԻրինաՍլուցկայանէ:

«ԻնձշատհաճելիէկրկինլինելՀայաստանումայսանգամձերերկրին, մշակույթին, պատմությանըծանոթանալունպատակով: Հայաստանումկայանալուէմեծպրեմիերա՝ «Ախթամար» լեգենդիսառցեներկայացում-մյուզիքլը: Ինձհամարմեծպատասխանատվությունեւպատիվէլինելայսմյուզիքլիգլխավորդերում: ԵսխաղալուեմԱնահիտաստվածուհուդերըեւինձհամարայսդերըշատհոգեհարազատէ: Մեծպրոֆեսիոնալթիմէաշխատումայսներկայացմանվրա: Երբինձդերառաջարկեցինայսմյուզիքլումեւասացին, թեումպետքէմարմնամավորեմ, սցենարինծանոթանալուցհետո «Ախթամար» լեգենդնինձշատհուզեց: Եսմիքանիանգամկարդացիլեգենդըեւառանցվարանելուհամաձայնեցիխաղալներկայացմանմեջ:

Արդեն 4 օրէՀայաստանումեմ, հասցրելեմայցելելբազմաթիվթանգարաններ, պատմամշակութայինվայրեր: ԱմբողջովինընկղմվելեմՀայաստանիպատմության, մշակույթիմեջ: Ինձամենէքսկուրսիայիցհետոմիբանհուզումուտպավորումէ, եւդեռուզումեմավելիշատբանիմանալՀայաստանի, հայերիանցածճանապարհիմասին: Ինձառանձնահատուկգրավումէհայկականմշակույթնումերօրերիհայկականկոլորիտը: Եսշրջումեմտարբերպատմականվայրերով, քայլումԵրեւանիփողոցերով, որպեսզիավելիլավճանաչեմհայիկերպարնուկարողանամմերներկայացում-մյուզիքլիհամաշխարհայինպրեմիերայիօրըճիշտմատուցելԱնահիտիկերպարըհայհանդիսատեսին»,- ասացԻրինաՍլուցկայան:

39-ամյագեղասահորդուհուհետՀայաստանումենմյուզիքլիբեմադրողռեժիսորը, երաժշտությանհեղինակ, նախագծիտնօրենը: Հայաստանովշրջելուցբացի, ԻրինաՍլուցկայանչիմոռանումնաեւմարզումներիմասինեւայսօրերինԵրեւանումպարբերաբարմարզվումէԻրինաՌոդնինայիանվանգեղասահքիմարզադպրոցում:

«Եսայստեղպարզապեսմարզվումեմ, բայցսաներկայացում-մյուզիքլիմարզումներըչեն: Երեւանումառաջինանգամչեմմարզվում, այստեղիմարզադպրոցնինձշատէդուրգալիս; Ճիշտէ՝մրցաշրջաննարդենավարտվելէեւսառույցըմիփոքրնստելէ, բայցինձդաչիխանգարում: Այստեղհրաշալիպայմանկագեղասահքովզբաղվելուհամար, կարեւորըտաքեւհաճելիէաշխատելՀայաստանում»,- նշեցԻրինաՍլուցկայան:

«Ախթամար» ներկայացում-մյուզիքլըհամաշխարհայինտուրէանցնելուերեւանյանպրեմիերայիցհետո, որընախատեսվածէամանորյատոներիցհետո:

Լրագրողներիհետհանդիպմանըգեղասահորդուհունզարյացրեցհարցնայնմասին, թեչլինելովհայ, թիմումչունենալովհայեր, ինչպեսկարողէռուսներիցկազմվածթիմըհայկականլեգենդբեմադրելեւճիշտմատուցելհայհանդիսատեսին:

«Մերթիմըռուսներիցչէկազմված, սապրոֆեսիոնալմեծթիմէ, որտեղկանտարբերազգերիներկայացուցիչներ, այդթվում՝հայեր: Մենքաշխատումենքհայմասնագետներիհետ, դեռանուններչենքհրապարակի, միայնկնշենքջութակահարԷդգարՀակոբյանին: Մենքդեռ 3 ամիսժամանակունենք, բոլորիսհուզելէ «Ախթամար» լեգենդը, եւմիտքէառաջացելայնդարձնելներկայացում-մյուզիքլ, այնէլ՝սառույցիվրա: Իրականումշատբարդնախագիծէ, ահռելիմեծթվովմարդիկենաշխատումայսնախագծիվրա: Բոլորսհամոզվածենք, որմեզկհաջողվիդիպելհայհանդիսատեսիսրտերինմերխաղով, մերսահքովեւբեմադրությամբ»,- նշեցԻրինաՍլուցկայան:

Գեղասահորդուհինշատբարկացավ, երբլրագրողներիցմեկըհետաքրքրվեց, թեարդյոքնաԵվգենիՊլյուշչենկոյիցխորհուրդներհարցնումէ՝ինչպեսգրավելհայհանդիսատեսիսիրտը:

«Կարծումեմ՝եսայնտարիքումեւայնկարգավիճակումչեմ, որիմկոլեգայիցխորհուրդհարցնեմինչպեսսահելհայհանդիսատեսիհամար, ինչպեսնրանցսիրտըգրավել, ինչպեսխաղալ, որնրանքսիրենիմմարմնավորմամբԱնահիտիկերպարը: Իհարկե, ԵվգենիՊլյուշչենկոնպրոֆեսիոնալգեղասահորդէ, բայցեսնրանիցխորհուրդներհարցնելուկարիքչունեմ»,- մանրամասնեցԻրինաՍլուցկայան:

ԱսուլիսիվերջումՍլուցկայանլրագրողներիհետառանձնազրույցումհայտնեց, որ «Ախթամարը» ԵվգենիՊլյուշչենկոյիներկայացումըչէ:

«Իդեպ, Հայաստանումայսներկայացում-մյուզիքլիկազմակերպիչներըսխալտեղեկությունենտարածել. ԵվգենիՊլյուշչենկոնորեւէկապչունիայսներկայացմանհետ, սանրաներկայացումըչէ: ՈւղղակիայսներկայացմանպրեմիերանկայանալուէԵվգենիՊլյուշչենկոյի King on ice սառցեշոուիշրջանակում: Այդերեկոյիգլխավորներկայացումըլինելուէ «Ախթամարը»: Երեկոնբաղկացածէերկումասից: ԱռաջինհատվածումհայհանդիսատեսիհամարելույթկունենանԵվգենիՊլյուշչենկոնուայլհայտնիգեղասահորդներ՝օլիմպիականչեմպիոններ, աշխարհիչեմպիոններ, իսկարդեներկրորդմասումհայհանդիսատեսըականատեսկլինիհրաշալիույուրօրինակներկայացման»,- ասացԻրինաՍլուցկայան:

ԼուսինեՇահբազյան

31.07.2018