ՊլյուշչենկոնեւՍլուցկայանկներկայացնեն «Ախթամար» լեգենդըսառույցիվրա

ՊլյուշչենկոնեւՍլուցկայանկներկայացնեն «Ախթամար» լեգենդըսառույցիվրա

Նոյեմբերի 25-ինԿ. ԴեմիրճյանիանվանմարզահամերգայինհամալիրումկկայանաԵվգենիՊլյուշչենկոյի «Սառույցիարքաները» (Kings On Ice) սառցեշոուինործրագրիհամաշխարհայինպրեմիերան, որիմասնէկազմելուսիրոմասին «Ախթամար» լեգենդիյուրօրինակներկայացում-մյուզիքլըսառույցիվրա:

Ներկայացմանառաջինհատվածումհանդիսատեսըկվայելիհանրահայտմարզիկների՝օլիմպիականչեմպիոնների, աշխարհիառաջնություններիհաղթողների, սառցեբեմերիաստղերիանհատականկատարումները: ԵվգենիՊլյուշչենկոյիհամարմասնակիցներիընտրությանչափանիշէեղելոչմիայննրանցտեխնիկականվարպետությանբարձրմակարդակը, այլեւմարզիկներիանգերազանցելիարտիստիզմը: Մարզիկներիդասականկատարումներիեւյուրօրինակհամարներիհամադրումըխոստանումենտպավորություններիանկրկնելիելեւէջներինչպեսգեղասահքիավանդականդպրոցի, այնպեսէլ՝նորարարականլուծումներիեւվառտպավորություններիսիրահարներիհամար: Երկրորդհատվածնառանձնահատուկնվերկլինիհայհանդիսատեսիհամար: Մարզահամերգայինդահլիճիընդարձակտարածությանմեջկկենդանանահայկականհնագույն «Ախթամար» լեգենդը: Գեղասահորդներըկվերափոխվենազգայինլեգենդի, հայժողովրդիմշակութայինժառանգությանհերոսների: ՀատուկայսներկայացմանհամարգրվածերաժշտությունըկկատարենՀայաստանիլավագույներաժիշտները: Հսկայականտեսաէկրանը, բարձրտեխնոլոգիականհատուկէֆեկտները, ջուրնուկրակըկդառնաներեւակայությունըցնցողդեկորացիաներ, որտեղկծավալվիսիրոդրամատիկ, բայցլուսավորպատմությունը:

ԵրեւանումկայանալիքսառցեշոուիհեդլայներներնենԵվգենիՊլյուշչենկոնեւԻրինաՍլուցկայան: Վերջինսռուսգեղասահորդուհիէ, 2002 թվականիօլիմպիականխաղերիարծաթեմրցանակակիր, 2006 թվականիօլիմպիականխաղերիբրոնզեմրցանակակիր, աշխարհիկրկնակիչեմպիոն (2002, 2005), պատմությանմեջԵվրոպայիառաջինյոթակիչեմպիոնմենասահորդուհի (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), Գրան-Պրիիեզրափակչիքառակիհաղթող (1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005): Ռուսաստանիսպորտիվաստակավորվարպետէ: Ունի 40 ոսկե, 21 արծաթե, 18 բրոնզեմեդալներ:

«ԻնձշատհաճելիէկրկինլինելՀայաստանում՝այսանգամձերերկրին, մշակույթին, պատմությանըծանոթանալունպատակով: Հայաստանումկայանալուէմեծպրեմիերա՝ «Ախթամար» լեգենդիսառցեներկայացում-մյուզիքլը: Ինձհամարմեծպատասխանատվությունեւպատիվէլինելայսմյուզիքլիգլխավորդերում: ԵսխաղալուեմԱնահիտաստվածուհուդերը, եւինձհամարայսդերըշատհոգեհարազատէ: Մեծպրոֆեսիոնալթիմէաշխատումայսներկայացմանվրա: Երբինձդերառաջարկեցինայսմյուզիքլումեւասացին, թեումպետքէմարմնամավորեմ, սցենարինծանոթանալուցհետո «Ախթամար» լեգենդնինձշատհուզեց: Միքանիանգամկարդացիլեգենդըեւառանցվարանելուհամաձայնեցիխաղալներկայացմանմեջ»,- շոուիպրեմիերայիննվիրվածասուլիսիընթացքումասացԻրինաՍլուցկայան:

Սլուցկայաննշեց, որհասցրելէայցելելբազմաթիվթանգարաններ, պատմամշակութայինվայրեր, ամբողջովինընկղմվելՀայաստանիպատմության, մշակույթիմեջ՝իրդերնառավելլավմարմնավորելուհամար:

«Ինձառանձնահատուկգրավումէհայկականմշակույթնումերօրերիհայկականկոլորիտը: Եսշրջումեմտարբերպատմականվայրերով, քայլումԵրեւանիփողոցերով, որպեսզիավելիլավճանաչեմհայիկերպարնուկարողանամմերներկայացում-մյուզիքլիհամաշխարհայինպրեմիերայիօրըճիշտմատուցելԱնահիտիկերպարըհայհանդիսատեսին»,- ասացնա:

«Ախթամար» ներկայացում-մյուզիքլըերեւանյանպրեմիերայիցհետոկներկայացվինաեւաշխարհում:

ՄիջոցառմանգլխավորհովանավորնէլեգենդարԱՐԱՐԱՏկոնյակը։

Տեղեկատվությունըեւլուսանկարները՝կազմակերպիչների

02.08.2018